🔍
Търсене в сайта...
🔍
Търсене в менюто...
Новини
Коронавирус
РУО-Ловеч
 
Административни актове
на Началника на РУО
 
*

ктлн
Бюджет
 
Запитване към РУО
 
Конкурси
 
*

ктлн
Планове и отчети за дейността
 
Профил на купувача
 
Стратегии и публични документи
 
*

ктлн
Структура и контакти
 
Харта на клиента
Образователни институции
 
Безопасност на движението по пътищата
 
*

ктлн
Добри практики
 
Междуинституционален план
 
Образци на документи
 
Панорама 2022
 
Регистър на образователните институции
 
Сигнал за фиктивно записани ученици
 
Услуги, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование
 
Ученически отдих и туризъм
Изпити и прием на ученици
 
*

ктлн
Държавни зрелостни изпити
 
Олимпиади и състезания
 
*

ктлн
НВО в IV клас
 
*

ктлн
НВО в VII клас
 
*

ктлн
НВО в X клас
 
Прием след IV клас
 
*

ктлн
Прием след VII клас
 
Прием след X клас
Свободни работни места
 
*

ктлн
От МОН
 
От образователни институции
Учебни предмети
 
Български език и литература
 
Чужди езици
 
Математика, информатика и информационни технологии
 
Обществени науки и гражданско образование
 
Природни науки и екология
 
Бит и технологии
 
Изкуства
 
Физическо възпитание и спорт
 
Предучилищно възпитание
 
Начално образование
 
Професионално образование
 
Приобщаващо образование
Програми и проекти
 
"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"
 
"Заедно постигаме повече"
 
"Иновации в действие"
 
"Кариерно ориентиране"
 
"Квалификация"
 
"Мотивирани учители"
 
"Нов шанс за успех"
 
"Нова възможност"
 
"Ограмотяване на възрастни"
 
"Подкрепа за дуалната система на обучение"
 
"Твоят час"
 
"Ученически практики"
 
"Целодневна организация"
 
Още информация от МОН
Антикорупция
 
Антикорупция
 
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ
 
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - Част ІІ: ИНТЕРЕСИ
 
Декларации по ЗПУКИ
Административни услуги
 
Административни услуги
 
Анкетна карта
 
Внасяне на държавната такса на ПОС терминално устройство с банкова карта
 
Вътрешни правила
 
Годишни доклади за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в РУО - Ловеч
 
Информация за реда за подаване на предложения, синали и жалби
 
Легализация
 
Най-често задавани въпроси
 
Признаване на квалификационни кредити
 
Ценоразпис за куриерска услуга
 
Ценоразпис за пощенска пратка
Достъп до информация
 
Вътрешни правила
 
Заявление, искане, устно заявление
 
Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ
 
Право на достъп до обществена информация
 
Списък по чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ
 
Списъци за публикуване
 
Център, отговарящ за приемане на заявления
Външни връзки
 
Административен регистър
 
Нормативни актове
 
Проекти на документи
 
Учебници
Полезни връзки
 
Министерство на образованието и науката
 
Национален инспекторат по образованието
 
Вестник "Азбуки"
 
Община Априлци
 
Община Летница
 
Община Ловеч
 
Община Луковит
 
Община Тетвен
 
Община Троян
 
Община Угърчин
 
Община Ябланица
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Национален инспекторат по образованието

Портал за отворени данни

Не си сам - 116 111

НПВУ - подаване на анонимни сигнали

НПВУ - подаване на неанонимни сигнали

Антикорупция
Изпращайте Вашите сигнали на:
anticorruption@ruo-lovech.bg

Официална Facebook страница

Работно време на администрацията:
09:00-13:00
13:30-17:30
Работно време на центъра за административно обслужване:

Конкурси

В раздел "Конкурси" ще откриете актуалните обяви за настоящи конкурси, провеждани в Регионалното управление на образованието - Ловеч.

Активни конкурсиЗаповед за прекратяване на конкурсната процедура за заемане на длъжността "директор", обявена със Заповед № РД-10-269/05.07.2022 г. на началника на РУО – Ловеч

Конкурс за длъжността директор на СУ "Димитър Митев" - Ловеч
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността "директор" на СУ "Димитър Митев" - Ловеч

Конкурс за длъжността директор на училище в единадесет училища в област Ловеч
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността "директор" на общинските училища в област Ловеч

Със Заповед № РД-10-315/10.08.2022 г. на началника на РУО-Ловеч конкурсната процедура за заемане на длъжността „директор“ на ОУ "Васил Левски", с. Борима, община Троян и ОУ "Св. Паисий Хилендарски" с. Лесидрен, община Угърчин е прекратена, поради липса на постъпили заявления за участие в конкурса в срока за подаване на документи.

Конкурс за длъжността директор на училище в пет училища в България
Конкурс, за заемане на длъжността "директор" в пет училища в България
Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността "директор" на държавните училища трябва да познават и прилагат

Конкурс за длъжността директор на училище в единадесет училища в област Ловеч
Конкурс, за заемане на длъжността "директор" в следните училища:
1. Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч
2. Средно училище "Тодор Кирков" - Ловеч
3. Основно училище "Васил Левски" - село Малиново
4. Начално училище "Христо Ботев" - Троян
5. Основно училище "Васил Левски" - село Борима
6. Средно училище "Васил Левски" - Априлци
7. Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин
8. Основно училище "Св. Паисий Хилендарски" - село Лесидрен
9. Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" - село Бежаново
10. Средно училище "Алеко Константинов" - Луковит
11. Основно училище "Георги Бенковски" - село Черни Вит


Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността "директор" на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат

Примерно заявление за участие в конкурсa

Минали конкурси


Конкурс за длъжността директор на училище в седем училища в област Ловеч
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността "директор" на общинските училища в област Ловеч

Със Заповед № РД-10-221/14.07.2020 г. на началника на РУО - Ловеч конкурсната процедура за заемане на длъжността директор на ОУ "Васил Левски", с. Малиново, община Ловеч и ОУ "Васил Левски", с. Борима, община Троян е прекратена поради липса на постъпили заявления за участие в конкурса в срока за подаване на документи.

Конкурс, за заемане на длъжността "директор" в следните училища:
1. ППМГ - Ловеч
2. Основно училище "Васил Левски" - село Малиново
3. Средно училище "Бачо Киро" - Летница
4. Средно училище "Васил Левски" - Троян
5. Основно училище "Васил Левски" - село Борима
6. ПГСС "Сергей Румянцев" - Луковит
7. Средно училище "Васил Левски" - Ябланица


Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността "директор" на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат

Примерно заявление за участие в конкурсa

Образец на Декларация за удостоверяване на обстоятелствата за участие в конкурсa

Конкурс за длъжността директор на училище в шест училища в област Ловеч
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността "директор" на общинските училища в област Ловеч
Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността "директор" на общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат
Заповед РД-10-406/21.09.2018 година за обявяване на конкурс за заемане на длъжността "директор" на следните училища на територията на област Ловеч:
1. ОУ "Васил Левски" - Орешак
2. ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Александрово
3. СУ "Васил Левски"- Априлци
4. НУ "инж. Георги Вълков" - Луковит
5. ОУ "Васил Левски" - Торос

Заповед РД-09-2712/26.09.2018 година за обявяване на конкурс за заемане на длъжността "директор" на следните училища на територията на област Ловеч:
1. НПГГСД "Сава Младенов", гр. Тетевен, общ. Тетевен


Конкурс за длъжността директор на училище в седем училища в област Ловеч
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността "директор" на общинските училища в област Ловеч

Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността "директор" на общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат
Заповед РД-10-230/16.04.2018 година за обявяване на конкурс за заемане на длъжността "директор" на следните училища на територията на област Ловеч:
1. НУ "Христо Ботев", гр. Троян, общ. Троян
2. ОУ "Иван Хаджийски", гр. Троян, общ. Троян
3. ОбУ "Иван Вазов", с. Дебнево, общ. Троян
4. СУ "Васил Левски", гр. Априлци, общ. Априлци
5. ОУ "Васил Априлов", с. Градежница, общ. Тетевен
6. ОУ "Христо Ботев", с. Глогово, общ. Тетевен
7. НПГГСД "Сава Младенов", гр. Тетевен, общ. Тетевен


Декларация за удостоверяване на обстоятелствата, съгласно обявлението за конкурс
Този сайт използва бисквитки. Запознайте се с нашата политика за защита на личните данни.
РУО-Ловеч, 2017-2023