Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Услуги, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование

В раздел "Услуги, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование" ще се запознаете с предоставяните възможности.


Образователни услуги    ПРЕГЛЕД
   
Наименование на административната услуга Преглед
Издаване на Диплома за средно образование    ПРЕГЛЕД
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити    ПРЕГЛЕД
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити    ПРЕГЛЕД
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи
Заявление за издаване на дубликат
   ПРЕГЛЕД
Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация    ПРЕГЛЕД
Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
Заявление
   ПРЕГЛЕД
Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
Заявление за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация
   ПРЕГЛЕД
Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование    ПРЕГЛЕД
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
   ПРЕГЛЕД
Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите    ПРЕГЛЕД
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава    ПРЕГЛЕД
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
Заявление за издаване на европейско приложение към диплома за средно образование
   ПРЕГЛЕД