Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Програми и проекти: Заедно постигаме повече

В раздел "Програми и проекти: Заедно постигаме повече" ще получите информация за проекта.


Провеждат се семинари по приобщаващи местни политики по проект "T.E.A.M.3 - Заедно постигаме повече" No 101008352 - TEAM3 - REC-AG-2020/REC-RDIS-NRCP-AG-2020

Проект: "T.E.A.M.3 - Заедно постигаме повече"
Национална Ромска Платформа
No 101008352 - TEAM3
REC-AG-2020/REC-RDIS-NRCP-AG-2020
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма "Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет

В дните 4-8 октомври 2021 г. в Евксиноград, Варна са проведени два семинара по въпроси, свързани с приобщаващи местни политики, с участието на заинтересовани страни на областно и местно равнище, по проект "T.E.A.M.3 - Заедно постигаме повече".
Целта на семинарите е да повиши знанията и уменията на участниците за разработване и прилагане на политики и планове за приобщаване на уязвими етнически общности, да информира за рамката на интеграционните политики, да предостави възможност за обмен на мнения и практики, да популяризира проекта и Националната ромска платформа. По този начин семинарите ще спомогнат за укрепване на диалога и сътрудничеството между различните заинтересовани страни при планиране и провеждане на местните политики, приобщаващи уязвими етнически общности.
Участниците бяха запознати с ръководните принципи в местната политика за приобщаване, последователните етапи за изработване на план за действие с участието на местните общности, изпълнение, мониторинг и оценка, възможности за финансиране, на плана за действие, управлението на партньорствата в приобщаващата политика. На участниците е представен проекта на националния стратегически документ за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021-2030 г. Бяха обсъждани и други въпроси по темата.
В семинарите участваха представители на заинтересовани страни от североизточен и северен централен райони на страната - областни администрации и институции, общини - общински администрации, граждански организации, медиатори и други, които имат отношение към въпроси, свързани с интегриране на ромите, Националната контактна точка по изпълнение на относимите стратегически документи, екипът на проекта.
Проект "T.E.A.M.3 - Заедно постигаме повече", No 101008352 - TEAM3 - REC-AG-2020/REC-RDIS-NRCP-AG-2020, финансиран по Програма "Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз, се изпълнява от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет. Секретариатът е и Национална контактна точка по относимите национални стратегически документи.