Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Програми и проекти: Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

В раздел "Програми и проекти: Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" ще получите информация за проект BG05M2ОP001-3.005-0004, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. ..


Указания за изпълнение на дейностите по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"
Презентация на проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"