🔍
Търсене в сайта...
🔍
Търсене в менюто...
Новини
Коронавирус
РУО-Ловеч
 
 
Административни актове на Началника на РУО
 


ктлн
Бюджет
 
Запитване към РУО
 
Конкурси
 


ктлн
Планове и отчети за дейността
 
Профил на купувача
 
Стратегии и публични документи
 


ктлн
Структура и контакти
 
Харта на клиента
Образователни институции
 
 
Безопасност на движението по пътищата
 


ктлн
Добри практики
 
Междуинституционален план
 
Образци на документи
 
Панорама 2024
 
Регистър на образователните институции
 
Сигнал за фиктивно записани ученици
 
Услуги, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование
 
Ученически отдих и туризъм
Изпити и прием на ученици
 
 


ктлн
Държавни зрелостни изпити
 
Олимпиади и състезания
 


ктлн
НВО в IV клас
 


ктлн
НВО в VII клас
 


ктлн
НВО в X клас
 
Прием след IV клас
 


ктлн
Прием след VII клас
 
Прием след X клас
Свободни работни места
 
 


ктлн
От МОН
 
От образователни институции
Учебни предмети
 
 
Български език и литература
 
Чужди езици
 
Математика, информатика и информационни технологии
 
Обществени науки и гражданско образование
 
Природни науки и екология
 
Бит и технологии
 
Изкуства
 
Физическо възпитание и спорт
 
Предучилищно възпитание
 
Начално образование
 
Професионално образование
 
Приобщаващо образование
Програми и проекти
 
 
"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"
 
"Заедно постигаме повече"
 
"Иновации в действие"
 
"Кариерно ориентиране"
 
"Квалификация"
 
"Модернизиране на професионалното образование и обучение"
 
"Мотивирани учители"
 
"Нов шанс за успех"
 
"Нова възможност"
 
"Ограмотяване на възрастни"
 
"Подкрепа за дуалната система на обучение"
 
"Твоят час"
 
"Ученически практики"
 
"Целодневна организация"
 
Още информация от МОН
Антикорупция
 
 
Антикорупция
 
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ
 
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - Част ІІ: ИНТЕРЕСИ
 
Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПК
 
Декларации по ЗПУКИ
Административни услуги
 
 
Административни услуги
 
Анкетна карта
 
Внасяне на държавната такса на ПОС терминално устройство с банкова карта
 
Вътрешни правила
 
Годишни доклади за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в РУО - Ловеч
 
Информация за реда за подаване на предложения, синали и жалби
 
Легализация
 
Най-често задавани въпроси
 
Признаване на квалификационни кредити
 
Ценоразпис за куриерска услуга
 
Ценоразпис за пощенска пратка
Достъп до информация
 
 
Вътрешни правила
 
Заявление, искане, устно заявление
 
Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ
 
Право на достъп до обществена информация
 
Списък по чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ
 
Списъци за публикуване
 
Център, отговарящ за приемане на заявления
Външни връзки
 
 
Административен регистър
 
Нормативни актове
 
Проекти на документи
 
Рейтингова система на Висшите училища в България
 
Учебници
Полезни връзки
 
 
Министерство на образованието и науката
 
Национален инспекторат по образованието
 
Вестник "Азбуки"
 
Община Априлци
 
Община Летница
 
Община Ловеч
 
Община Луковит
 
Община Тетвен
 
Община Троян
 
Община Угърчин
 
Община Ябланица
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Национален инспекторат по образованието

Портал за отворени данни

Не си сам - 116 111

НПВУ - подаване на анонимни сигнали

НПВУ - подаване на неанонимни сигнали

Антикорупция
Изпращайте Вашите сигнали на:
anticorruption@ruo-lovech.bg

Официална Facebook страница

Работно време на администрацията:
09:00-13:00
13:30-17:30
Работно време на центъра за административно обслужване:

Прием след завършен VII клас

В раздел "Прием след завършен VII клас" ще се запознаете с актуалните документи за план-приема.

12.07.2024 г.
Информация за минималния и максималния бал за първи етап на класиране по държавен план-прием в VIII клас за учебната 2024/2025 година в РУО - Ловеч


График на дейностите по приемане на ученици в VIII клас на места по държавен план-прием за учебната 2024/2025 година в област Ловеч

30.04.2024 г.
Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ за учебната 2024/2025 година в област Ловеч
Информация за насочване на ученици с хронични заболявания за учебната 2024/2025 година в област Ловеч
Заявление за учениците с хронични заболявания за учебната 2024/2025 година в област Ловеч

29.04.2024 г.
Заповед за утвърждаване на план-прием за училища с национално значение за учебната 2024/2025 година в област Ловеч

22.04.2024 г.
Заповед за утвърждаване на план-прием за учебната 2024/2025 година в област Ловеч

07.12.2023 г.
Брой на учениците, обучаващи се в VII клас по общини
Списък на училищата от област Ловеч, в които ще се осъществява държавен план-прием за учебната 2024-2025 година
Приложение 2 - Целевата стойност на местата за професионална подготовка в проценти, целевата стойност на местата в STEM профили и професии и максималния брой паралелки в VIII клас
Приложение 1 - STEM професии и профили
Правила за планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища
Приложение 3а - Образец за заявление от работодател за осъществяване на държавен прием по професии и специалности - дуална форма
Приложение 3б - Образец за заявление от работодател за осъществяване на държавен прием по професии и специалности - дневна форма

15.08.2023 г.
Информация за свободните места след четвърти етап на класиране в РУО - Ловеч за учебната 2023/2024 година

03.08.2023 г.
Информация за свободните места след трети етап на класиране в РУО - Ловеч за учебната 2023/2024 година

31.07.2023 г.
Информация за минимален и максимален бал по паралелки за трети етап на класиране в РУО - Ловеч за учебната 2023/2024 година

25.07.2023 г.
Информация за свободните места след втори етап на класиране в РУО - Ловеч за учебната 2023/2024 година

19.07.2023 г.
Информация за минимален и максимален бал по паралелки за втори етап на класиране в РУО - Ловеч за учебната 2023/2024 година

12.07.2023 г.
Информация за минимален и максимален бал по паралелки за първи етап на класиране в РУО - Ловеч за учебната 2023/2024 година

04.07.2023 г.
Ръководство за онлайн кандидатстване на ученици след завършен VII клас

01.06.2023 г.
График на дейностите по план-приема за учебната 2023-2024 година

04.05.2023 г.
Заповед за утвърждаване на план-прием за училища с национално значение за учебната 2023/2024 година в област Ловеч

24.04.2023 г.
Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ за учебната 2023/2024 година в област Ловеч
Информация за насочване на ученици с хронични заболявания за учебната 2023/2024 година в област Ловеч
Заявление за учениците с хронични заболявания за учебната 2023/2024 година в област Ловеч

12.04.2023 г.
Заповед за утвърждаване на план-прием за учебната 2023/2024 година в област Ловеч

25.01.2022 г.
Заповед за изменение и допълнение на заповед №РД09-4061/30.08.2022 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII и в XI клас в неспециализираните училища за учебната 2023-2024 година
Заповед №РД09-4061/30.08.2022 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII и в XI клас в неспециализираните училища за учебната 2023-2024 година
Заповед №РД09-4062/30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас и за определяне на график на дейностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас за учебната 2023=2024 година
Заповед №РД09-4065/30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022-2023 година и на график на дейностите през учебната 2022–2023 година

29.11.2022 г.
Брой на учениците, обучаващи се в VII клас по общини
Приложение 1 - Правилата за планиране и реализиране на ДПП и на ДДПП в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, в средните и обединените училища
Приложение 2 - STEM професии и профили
Приложение 3 - Целевата стойност на местата за професионална подготовка в проценти, целевата стойност на местата в STEM профили и професии и максималния брой паралелки в VIII клас

28.11.2022 г.
Списък на училищата от област Ловеч, в които ще се осъществява държавен план-прием за учебната 2023-2024 година
Заявка от работодател за необходимостта от кадри за обучение с придобиване на професионална квалификация


Приеми от минали години
Справка за минималния и максималния бал по паралелки на трето класиране в РУО - Ловеч за учебната 2022-2023 година
Свободни места за трето класиране в РУО - Ловеч за учебната 2022-2023 година
Справка за минималния и максималния бал по паралелки на второ класиране в РУО - Ловеч за учебната 2022-2023 година
Заявление за участие във втори етап на класиране
Справка за минималния и максималния бал по паралелки на първо класиране в РУО - Ловеч за учебната 2022-2023 година
График на дейностите по план-приема за учебната 2022-2023 година
Заповед за утвърждаване на план-прием за учебната 2022/2023 година в област Ловеч
Заповед за утвърждаване на план-прием за училища с национално значение за учебната 2022/2023 година в област Ловеч
Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ за учебната 2022/2023 година в област Ловеч
Информация за насочване на ученици с хронични заболявания за учебната 2022/2023 година в област Ловеч
Заявление за учениците с хронични заболявания за учебната 2022/2023 година в област Ловеч
Брой ученици, обучаващи се в VII клас
Правила план-прием за учебната 2022/2023 година в област Ловеч
Прогнозни целеви стойности за държавен план-прием за VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединени училища за учебната 2022/2023 година в област Ловеч
Списък на училищата от област Ловеч, в които ще се осъществява държавен план-прием за учебната 2022/2023 година
Приложение 1 - STEM професии и профили
Заявка от работодател за необходимостта от кадри за обучение с придобиване на професионална квалификация
Свободни места след трето класиране в РУО - Ловеч за учебната 2021-2022 година
Справка за минималния и максималния бал по паралелки на трето класиране в РУО - Ловеч за учебната 2021-2022 година
Свободни места за трето класиране в РУО - Ловеч за учебната 2021-2022 година
Справка за минималния и максималния бал по паралелки на второ класиране в РУО - Ловеч за учебната 2021-2022 година
Справка за минималния и максималния бал по паралелки на първо класиране в РУО - Ловеч за учебната 2021-2022 година
Статистиката от Националното външно оценяване в VII клас по Български език и литература и по Математика за 2021 година е в раздел "Национално външно оценяване в VII клас
Заповед за утвърждаване на план-прием за учебната 2021/2022 година в област Ловеч
Заповед за утвърждаване на план-прием за училища с национално значение за учебната 2021/2022 година в област Ловеч
Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ за учебната 2021/2022 година в област Ловеч
Приложение 1 към Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ за учебната 2021/2022 година в област Ловеч
Информация за насочване на ученици с хронични заболявания за учебната 2021/2022 година в област Ловеч
Заявление за учениците с хронични заболявания за учебната 2021/2022 година в област Ловеч
График на дейностите по план-приема за учебната 2021-2022 година
Прогнозни целеви стойности за държавен план-прием за VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединени училища за учебната 2021/2022 година в област Ловеч
Правила за планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием в VIII клас за учебната 2021-2022 година
Приложение 1 - STEM професии и профили
Списък на училищата от област Ловеч, в които ще се осъществява държавен план-прием за учебната 2021/2022 година
Заявка от работодател за необходимостта от кадри за обучение с придобиване на професионална квалификация
Свободни места след трето класиране в РУО - Ловеч за учебната 2020-2021 година
Справка за минималния и максималния бал по паралелки на трето класиране в РУО - Ловеч за учебната 2020-2021 година
Свободни места за трето класиране в РУО - Ловеч за учебната 2020-2021 година
Справка за минималния и максималния бал по паралелки на второ класиране в РУО - Ловеч за учебната 2020-2021 година
Свободни места за второ класиране в РУО - Ловеч за учебната 2020-2021 година
Справка за минималния и максималния бал по паралелки на първо класиране в РУО - Ловеч за учебната 2020-2021 година
График на дейностите по план-приема за учебната 2020-2021 година
Заповед за утвърждаване на план-прием за 2020-2021 година
Държавен план-прием за неспециализирани училища с национално значение
Наредба 10 от 01.09.2016.година за организация на дейностите в училищното образование с изменение от 13.09.2019 година
Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и средни и обединени училища и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и средни училища
Приложение 1: STEM професии и профили
Приложение 2: Държавен план-прием в VIII клас в неспециализираните, профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища
ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ: Заявка от работодател за необходимостта от кадри за обучение с придобиване на професионална квалификация
Списък на училищата от област Ловеч, в които ще се осъществява държавен план-прием за учебната 2020-2021 година
Незаети места след трето класиране в РУО - Ловеч за учебната 2019-2020 година
Справка за минималния и максималния бал по паралелки на трето класиране в РУО - Ловеч за учебната 2019-2020 година
Свободни места за трето класиране в РУО - Ловеч за учебната 2019-2020 година
Справка за минималния и максималния бал по паралелки на второ класиране в РУО - Ловеч за учебната 2019-2020 година
Свободни места за второ класиране в РУО - Ловеч за учебната 2019-2020 година
Справка за минималния и максималния бал по паралелки на първо класиране в РУО - Ловеч за учебната 2019-2020 година
Заповед и приложения за утвърждаване на план-прием за 2019-2020 година
График на дейностите по план-приема за учебната 2019-2020 година
График за дейността на комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрова за настаняване от смесен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2019/2020 година
Държавен план-прием за неспециализирани училища с национално значение
Справка за минималния и максималния бал по паралелки на първо класиране в РУО - Ловеч за учебната 2018-2019 година
График за дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2018-2019 година в област Ловеч
График за дейността на комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрова за настаняване от смесен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2018/2019 година
Заповед на Началника на РУО - Ловеч за утвърждаване на план-прием за учебната 2018/2019 година
Държавен план-прием за неспециализирани училища с национално значение
График на дейностите по план-приема за учебната 2018-2019 година
Заповед на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за Национално външно оценяване през 2018 година
Заповед за изменение на графика за държавния план прием за VII клас за 2017-2018 година
Заповед за утвърждаване на допълнителен план-прием за 2017-2018 година
Заповед за график за държавния план прием за VII клас за 2017-2018 година
Заповед за утвърждаване на план-прием за 2017-2018 година
Заповед за утвърждаване на план-прием за 2017-2018 година: Приложение 3
Заповед за утвърждаване на план-прием за 2017-2018 година: Приложение 2
Заповед за утвърждаване на план-прием за 2017-2018 година: Приложение 1
Този сайт използва бисквитки. Запознайте се с нашата политика за защита на личните данни.
РУО-Ловеч, 2017-2024