🔍
Търсене в сайта...
🔍
Търсене в менюто...
Новини
Коронавирус
РУО-Ловеч
 
 
Административни актове на Началника на РУО
 


ктлн
Бюджет
 
Запитване към РУО
 
Конкурси
 


ктлн
Планове и отчети за дейността
 
Профил на купувача
 
Стратегии и публични документи
 


ктлн
Структура и контакти
 
Харта на клиента
Образователни институции
 
 
Безопасност на движението по пътищата
 


ктлн
Добри практики
 
Междуинституционален план
 
Образци на документи
 
Панорама 2024
 
Регистър на образователните институции
 
Сигнал за фиктивно записани ученици
 
Услуги, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование
 
Ученически отдих и туризъм
Изпити и прием на ученици
 
 


ктлн
Държавни зрелостни изпити
 
Олимпиади и състезания
 


ктлн
НВО в IV клас
 


ктлн
НВО в VII клас
 


ктлн
НВО в X клас
 
Прием след IV клас
 


ктлн
Прием след VII клас
 
Прием след X клас
Свободни работни места
 
 


ктлн
От МОН
 
От образователни институции
Учебни предмети
 
 
Български език и литература
 
Чужди езици
 
Математика, информатика и информационни технологии
 
Обществени науки и гражданско образование
 
Природни науки и екология
 
Бит и технологии
 
Изкуства
 
Физическо възпитание и спорт
 
Предучилищно възпитание
 
Начално образование
 
Професионално образование
 
Приобщаващо образование
Програми и проекти
 
 
"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"
 
"Заедно постигаме повече"
 
"Иновации в действие"
 
"Кариерно ориентиране"
 
"Квалификация"
 
"Мотивирани учители"
 
"Нов шанс за успех"
 
"Нова възможност"
 
"Ограмотяване на възрастни"
 
"Подкрепа за дуалната система на обучение"
 
"Твоят час"
 
"Ученически практики"
 
"Целодневна организация"
 
Още информация от МОН
Антикорупция
 
 
Антикорупция
 
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ
 
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - Част ІІ: ИНТЕРЕСИ
 
Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПК
 
Декларации по ЗПУКИ
Административни услуги
 
 
Административни услуги
 
Анкетна карта
 
Внасяне на държавната такса на ПОС терминално устройство с банкова карта
 
Вътрешни правила
 
Годишни доклади за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в РУО - Ловеч
 
Информация за реда за подаване на предложения, синали и жалби
 
Легализация
 
Най-често задавани въпроси
 
Признаване на квалификационни кредити
 
Ценоразпис за куриерска услуга
 
Ценоразпис за пощенска пратка
Достъп до информация
 
 
Вътрешни правила
 
Заявление, искане, устно заявление
 
Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ
 
Право на достъп до обществена информация
 
Списък по чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ
 
Списъци за публикуване
 
Център, отговарящ за приемане на заявления
Външни връзки
 
 
Административен регистър
 
Нормативни актове
 
Проекти на документи
 
Рейтингова система на Висшите училища в България
 
Учебници
Полезни връзки
 
 
Министерство на образованието и науката
 
Национален инспекторат по образованието
 
Вестник "Азбуки"
 
Община Априлци
 
Община Летница
 
Община Ловеч
 
Община Луковит
 
Община Тетвен
 
Община Троян
 
Община Угърчин
 
Община Ябланица
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Национален инспекторат по образованието

Портал за отворени данни

Не си сам - 116 111

НПВУ - подаване на анонимни сигнали

НПВУ - подаване на неанонимни сигнали

Антикорупция
Изпращайте Вашите сигнали на:
anticorruption@ruo-lovech.bg

Официална Facebook страница

Работно време на администрацията:
09:00-13:00
13:30-17:30
Работно време на центъра за административно обслужване:

Четвърта Национална конференция за обмен на добри практики

21.11.2022 г., 18:00

На 16.11.2022 г. в гр. София се проведе Четвъртата Национална конференция за обмен на добри практики за мотивиране на взаимодействието с родителите между педагогическите и непедагогическите специалисти, организирана от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), в изпълнение на Дейност 4 "Реализиране на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца от уязвими групи и за формиране у тях на мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование" на проект BG05M2OP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".
Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищно образование" е финансиран по ОП НОИР и се изпълнява от Министерството на образованието и науката в партньорство с ЦОИДУЕМ. Целта на проекта е ранното обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.
На конференцията присъстваха директори на детски градини и училища, в които има групи за задължително предучилищно образование, детски учители, помощници на учителите и образователни медиатори, назначени по проекта, координатори и членове на териториалните екипи.
Водещ на конференцията: д-р Лало Каменов - директор на ЦОИДУЕМ
Модератор и лектор: проф. дн Мария Баева
Споделени бяха работещи практики за работа със семейства на деца от уязвими групи, обосновани критерии за избор за длъжността образователен медиатор и помощник на учителя, многообразните дейности, в които се включват като подкрепа на учителите и образователната институция, в която работят.
Като основна насока за успех, която сподели г-н Каменов с участниците в конференцията е необходимост да се направи опит да се съхрани идентичността на децата от етническите малцинства, да се доловят ценностите, които са формирани в техните семейства и да се ползват като фундамент, върху който учителите да градят.
На конференцията бяха наградени "Добри практики за реализиране на взаимодействието "детска градина - семейство", с фокус родители на деца от уязвими групи и родители на деца със СОП". От област Ловеч грамота и отличие за разработена и представена добра педагогическа практика получиха ОУ "Иван Хаджийски" - гр. Троян и ДГ "Радост" - гр. Ловеч.
Стефка Кавръкова, учител в ОУ "Иван Хаджийски" - Троян получи отличие за разработката на стратегията "Можеш! И ще можеш повече, ако си сред нас!". Общите цели на добрата практика са: приобщаване на децата от уязвими групи и децата със СОП към системата на предучилищното образование; обхващане на всички деца от уязвими групи и деца със СОП, подлежащи на задължително предучилищно образование; връщане на отпаднали от системата на предучилищното образование деца в училище; установяване на работещи практики на взаимодействие с родители на деца от уязвими групи и родители на деца със СОП, които да бъдат развити, доусъвършенствани и прилагани и в бъдеще. Специфичните цели са насочени към: установяване и повторяемост на контакти на живо с родителите на деца от уязвими групи и с родители на деца със СОП; изграждане на доверие между учители, деца и родители; формиране на представа у родителите за знанията и уменията на детето, когато то не посещава или посещава нередовно училище; изграждане на убеждение у родителите за необходимостта и полезността на редовното посещение на училище от децата, които биха им носили в бъдеще увереност, че могат, и мотивация за успех и в последващите етапи на тяхното образование; формиране на отговорност и мотивация у родителите редовно да изпращат децата си на училище, да се информират по всякакъв начин за тяхното развитие (интелектуално, емоционално, психическо, физическо, творческо и пр.), за начините за допълнително подпомагане и подкрепа в развитието на детската личност, които училището предлага; редовно посещение на децата/учениците на училище.
ДГ "Радост" - гр. Ловеч получи грамота и отличие за разработена и представена добра педагогическа практика "Подкрепа на деца със СОП". Общата цел на добрата практика е подпомагане на деца със СОП при участието им в образователния процес. Специфичните цели са насочени към: развитие на адаптивните способности на децата към образователната среда и за постигане на тяхната независимост; придвижване на децата със специални образователни потребности в сградата и двора на детската градина; овладяване на хигиенни навици, самообслужване на децата; развиване на социални умения.

И двете практики са публикувани в сборник "Добри практики на взаимодействието "детска градина - семейство" при работа с родители от уязвими, маргинализирани общности и с родители на деца със СОП с участие на педагогически специалисти и непедагогически персонал".
Още новини
 
Форум, посветен на живота и делото на Апостола на свободата Васил Левски
25.04.2024 г., 16:00
 
Достойно представяне на учениците от ПГСС "Сергей Румянцев" - гр. Луковит на Националното състезание "Млад фермер" 2024 г.
02.04.2024 г., 16:00
 
Национална професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Сава Младенов" – Тетевен проведе за девети път международното състезание "Млад дървосекач"
26.03.2024 г., 09:00
Този сайт използва бисквитки. Запознайте се с нашата политика за защита на личните данни.
РУО-Ловеч, 2017-2024