🔍
Търсене в сайта...
🔍
Търсене в менюто...
Новини
Коронавирус
РУО-Ловеч
 
 
Административни актове на Началника на РУО
 


ктлн
Бюджет
 
Запитване към РУО
 
Конкурси
 


ктлн
Планове и отчети за дейността
 
Профил на купувача
 
Стратегии и публични документи
 


ктлн
Структура и контакти
 
Харта на клиента
Образователни институции
 
 
Безопасност на движението по пътищата
 


ктлн
Добри практики
 
Междуинституционален план
 
Образци на документи
 
Панорама 2024
 
Регистър на образователните институции
 
Сигнал за фиктивно записани ученици
 
Услуги, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование
 
Ученически отдих и туризъм
Изпити и прием на ученици
 
 


ктлн
Държавни зрелостни изпити
 
Олимпиади и състезания
 


ктлн
НВО в IV клас
 


ктлн
НВО в VII клас
 


ктлн
НВО в X клас
 
Прием след IV клас
 


ктлн
Прием след VII клас
 
Прием след X клас
Свободни работни места
 
 


ктлн
От МОН
 
От образователни институции
Учебни предмети
 
 
Български език и литература
 
Чужди езици
 
Математика, информатика и информационни технологии
 
Обществени науки и гражданско образование
 
Природни науки и екология
 
Бит и технологии
 
Изкуства
 
Физическо възпитание и спорт
 
Предучилищно възпитание
 
Начално образование
 
Професионално образование
 
Приобщаващо образование
Програми и проекти
 
 
"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"
 
"Заедно постигаме повече"
 
"Иновации в действие"
 
"Кариерно ориентиране"
 
"Квалификация"
 
"Мотивирани учители"
 
"Нов шанс за успех"
 
"Нова възможност"
 
"Ограмотяване на възрастни"
 
"Подкрепа за дуалната система на обучение"
 
"Твоят час"
 
"Ученически практики"
 
"Целодневна организация"
 
Още информация от МОН
Антикорупция
 
 
Антикорупция
 
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ
 
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - Част ІІ: ИНТЕРЕСИ
 
Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПК
 
Декларации по ЗПУКИ
Административни услуги
 
 
Административни услуги
 
Анкетна карта
 
Внасяне на държавната такса на ПОС терминално устройство с банкова карта
 
Вътрешни правила
 
Годишни доклади за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в РУО - Ловеч
 
Информация за реда за подаване на предложения, синали и жалби
 
Легализация
 
Най-често задавани въпроси
 
Признаване на квалификационни кредити
 
Ценоразпис за куриерска услуга
 
Ценоразпис за пощенска пратка
Достъп до информация
 
 
Вътрешни правила
 
Заявление, искане, устно заявление
 
Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ
 
Право на достъп до обществена информация
 
Списък по чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ
 
Списъци за публикуване
 
Център, отговарящ за приемане на заявления
Външни връзки
 
 
Административен регистър
 
Нормативни актове
 
Проекти на документи
 
Рейтингова система на Висшите училища в България
 
Учебници
Полезни връзки
 
 
Министерство на образованието и науката
 
Национален инспекторат по образованието
 
Вестник "Азбуки"
 
Община Априлци
 
Община Летница
 
Община Ловеч
 
Община Луковит
 
Община Тетвен
 
Община Троян
 
Община Угърчин
 
Община Ябланица
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Национален инспекторат по образованието

Портал за отворени данни

Не си сам - 116 111

НПВУ - подаване на анонимни сигнали

НПВУ - подаване на неанонимни сигнали

Антикорупция
Изпращайте Вашите сигнали на:
anticorruption@ruo-lovech.bg

Официална Facebook страница

Работно време на администрацията:
09:00-13:00
13:30-17:30
Работно време на центъра за административно обслужване:

Kонкурс за ученици "Зелени и дигитални умения в класната стая"

19.10.2022 г., 20:00
НАЦИОНАЛНИЯТ ЕКИП ПО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЦРЧР
обявява
КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ
"ЗЕЛЕНИ И ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В КЛАСНАТА СТАЯ"
(GREEN and DIGEDU)

В конкурса всички ученици имат възможност да представят своята гледна точка за това как заедно с учителите си изграждат своята модерна класна стая, в която развиват дигитални и зелени умения.

Конкурсът се провежда в две отделни категории:
- Зелени умения в класната стая (GREEN EDU)
- Дигитални умения в класната стая (DIGEDU)

Всеки участник подава материали само за една от категориите, като посочи възрастовата група, за която кандидатства:
- 7-11 години
- 12-15 години
- 16-19 години

Участието в конкурса изисква изпращане на 3 до 5 снимки в електронен формат ".jpg" с общ обем до 8MB. Снимките трябва да са придружени с текстов файл, в който в рамките на до 250 думи (без интервали), шрифт 12 Times New Roman, е описана добра практика в училище, в класната стая или в извънкласни дейности, които участникът е илюстрирал с направените снимки.
Кандидатури, които съдържат само снимки, без текст, няма да бъдат разглеждани!

Изисквания за регистрация и участие в конкурса:
Кой може да участва?
Конкурсът е насочен към всички български ученици от 7 до 19 годишна възраст от всички образователни и обучителни институции в България. При изпращане на кандидатурата задължително се посочва възрастта на ученика. Един ученик има право да участва само веднъж, като избере само една от двете категории на конкурса - дигитални или зелени умения.

Участникът се регистрира, като изпраща на имейл: navett_competition@hrdc.bg в срок до 11.11.2022 г. и прилага следните документи:
1. Попълнена регистрационна форма
2.1. Декларация за ученици, навършили 18 години
2.2. Декларация за ученици, ненавършили 18 години, вклюваща информирано съгласие от родител
3. Снимки в указания по-горе размер и формат.
4. Обяснителен текст към снимките.

Правила за обработване и защита на личните данни за участие в настоящия конкурс може да намерите тук.


Критериите, въз основа на които журито оценява материалите на кандидатите,са следните:

1. Иновативност: материалът представя цифровите / зелените умения по нов начин, предлага нови решения за подобряване на цифровите и зелените умения;
2. Въздействие: материалът съдържа доказателства за положително въздействие върху обучаваните (върху нивото на техните дигитални/зелени умения);
3. Приложимост: добрата практика може лесно да се адаптира и към други обучавани, в различна образователна среда;
4. Устойчивост: добрата практика осигурява възможност за надграждане в по-дългосрочен план, за да се поддържат постигнатите резултати.
Максималният брой точки за всеки критерий е 5.


Наградите на конкурса са в две категории, както следва:

Категория 1: Награда за зелени умения (GREEN EDU)
Категория 2: Награда за дигитални умения (DIGEDU)
Наградите за всяка от категориите на конкурса са за първо, второ и трето място, съобразно получените точки.
Победителите в двете категории ще бъдат отличени на специално събитие, организирано от Центъра за развитие на човешките ресурси по дейност Национален екип по професионално образование и обучение (National VET team).
Организаторът не носи отговорност при възникване на спорове между участниците в конкурса и трети лица относно авторски права по отношение на изпратени за конкурса снимки.
Технически въпроси по настоящата обява могат да се задават на имейл: navett_competition@hrdc.bg

Успех на всички участници!

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР
Още новини
 
Форум, посветен на живота и делото на Апостола на свободата Васил Левски
25.04.2024 г., 16:00
 
Достойно представяне на учениците от ПГСС "Сергей Румянцев" - гр. Луковит на Националното състезание "Млад фермер" 2024 г.
02.04.2024 г., 16:00
 
Национална професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Сава Младенов" – Тетевен проведе за девети път международното състезание "Млад дървосекач"
26.03.2024 г., 09:00
Този сайт използва бисквитки. Запознайте се с нашата политика за защита на личните данни.
РУО-Ловеч, 2017-2024