🔍
Търсене в сайта...
🔍
Търсене в менюто...
Новини
Коронавирус
РУО-Ловеч
 
 
Административни актове на Началника на РУО
 


ктлн
Бюджет
 
Запитване към РУО
 
Конкурси
 


ктлн
Планове и отчети за дейността
 
Профил на купувача
 
Стратегии и публични документи
 


ктлн
Структура и контакти
 
Харта на клиента
Образователни институции
 
 
Безопасност на движението по пътищата
 


ктлн
Добри практики
 
Междуинституционален план
 
Образци на документи
 
Панорама 2024
 
Регистър на образователните институции
 
Сигнал за фиктивно записани ученици
 
Услуги, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование
 
Ученически отдих и туризъм
Изпити и прием на ученици
 
 


ктлн
Държавни зрелостни изпити
 
Олимпиади и състезания
 


ктлн
НВО в IV клас
 


ктлн
НВО в VII клас
 


ктлн
НВО в X клас
 
Прием след IV клас
 


ктлн
Прием след VII клас
 
Прием след X клас
Свободни работни места
 
 


ктлн
От МОН
 
От образователни институции
Учебни предмети
 
 
Български език и литература
 
Чужди езици
 
Математика, информатика и информационни технологии
 
Обществени науки и гражданско образование
 
Природни науки и екология
 
Бит и технологии
 
Изкуства
 
Физическо възпитание и спорт
 
Предучилищно възпитание
 
Начално образование
 
Професионално образование
 
Приобщаващо образование
Програми и проекти
 
 
"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"
 
"Заедно постигаме повече"
 
"Иновации в действие"
 
"Кариерно ориентиране"
 
"Квалификация"
 
"Модернизиране на професионалното образование и обучение"
 
"Мотивирани учители"
 
"Нов шанс за успех"
 
"Нова възможност"
 
"Ограмотяване на възрастни"
 
"Подкрепа за дуалната система на обучение"
 
"Твоят час"
 
"Ученически практики"
 
"Целодневна организация"
 
Още информация от МОН
Антикорупция
 
 
Антикорупция
 
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ
 
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - Част ІІ: ИНТЕРЕСИ
 
Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПК
 
Декларации по ЗПУКИ
Административни услуги
 
 
Административни услуги
 
Анкетна карта
 
Внасяне на държавната такса на ПОС терминално устройство с банкова карта
 
Вътрешни правила
 
Годишни доклади за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в РУО - Ловеч
 
Информация за реда за подаване на предложения, синали и жалби
 
Легализация
 
Най-често задавани въпроси
 
Признаване на квалификационни кредити
 
Ценоразпис за куриерска услуга
 
Ценоразпис за пощенска пратка
Достъп до информация
 
 
Вътрешни правила
 
Заявление, искане, устно заявление
 
Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ
 
Право на достъп до обществена информация
 
Списък по чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ
 
Списъци за публикуване
 
Център, отговарящ за приемане на заявления
Външни връзки
 
 
Административен регистър
 
Нормативни актове
 
Проекти на документи
 
Рейтингова система на Висшите училища в България
 
Учебници
Полезни връзки
 
 
Министерство на образованието и науката
 
Национален инспекторат по образованието
 
Вестник "Азбуки"
 
Община Априлци
 
Община Летница
 
Община Ловеч
 
Община Луковит
 
Община Тетвен
 
Община Троян
 
Община Угърчин
 
Община Ябланица
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Национален инспекторат по образованието

Портал за отворени данни

Не си сам - 116 111

НПВУ - подаване на анонимни сигнали

НПВУ - подаване на неанонимни сигнали

Антикорупция
Изпращайте Вашите сигнали на:
anticorruption@ruo-lovech.bg

Официална Facebook страница

Работно време на администрацията:
09:00-13:00
13:30-17:30
Работно време на центъра за административно обслужване:

Иновации и отговорности в дигиталния свят с децата

30.05.2022 г., 12:00

   Покана за Майсторски клас на тема: "Иновации и отговорности в дигиталния свят с децата"
   Относно: предстоящ обучителен квалификационен майсторски клас на тема: "Иновации и отговорности в дигиталния свят с децата" - писмо №04-12-4/09.05.2022 г. от д-р Елеонора Лилова - председател на ДАЗД
   Обръщаме се към Вас с покана по възможност да вземете участие в обучителен квалификационен майсторски клас на тема: "Иновации и отговорности в дигиталния свят с децата", който се предвижда да се проведе в периода 8-10.06.2022 г. в к.к Боровец, хотел "Самоков". В майсторския клас в посочения период могат да участват директори на образователни институции и психолози и/или педагогически съветници, както и заместник-директори и учители с богат опит в областта на дигитализацията.
   Разходите във връзка с логистиката, пътни, дневни и квартирни пари са за сметка на изпращащата организация.
   Надграждащото обучение е посветено на повишаване на административния капацитет на професионалистите от образователните институции в сферата на защита на личността на децата в дигиталното пространство, запознаване с новостите и успешните практики в тази област. Обучението се организира от Държавната агенция за закрила на детето, в сътрудничество с Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".
   За участвалите педагогически специалисти в майсторския клас се предвижда да получат квалификационен кредит, съгласно Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Майсторският клас е подходящ за ръководители, педагогически съветници и психолози на образователни институции. За участниците в семинара ще бъдат подсигурени всички необходими условия за сигурна и безопасна среда за присъствено организиране на работен семинар, съобразени с изискванията.
   Този майсторски клас е продължение на усилията на Държавната агенция за закрила на детето чрез организирането на обучителни семинари, създаването на материали, инициативи, с подкрепата на Министерство на образованието и науката, на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", Комисията за защита на личните данни и други институции, за подобряване на междуинституционалното сътрудничество, на работата по случаи на кибертормоз над деца и от деца, за ранно разпознаване и реакция при онлайн насилие, за запознаване с новите предизвикателства в работата в необятното виртуално пространство.
   Въпреки трудностите и предизвикателствата, породени от пандемичната обстановка и от засиления миграционен натиск, породен от военни конфликти, от страна на Държавната агенция за закрила на детето през изминалите години са предприети и продължават да се планират редица действия в посока на превенция на насилието, за подкрепа не само на децата, но и на техните семейства, за подкрепа на всички професионалисти, работещи с деца, в т.ч. на педагогическите специалисти. Както вече Ви е известно, в настоящия момент е в процес на разработване нов изключително важен стратегически документ - Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца и План за действие за нейното изпълнение, в който специално внимание е отделено и на насилието над децата в интернет. На семинара ще бъде представен напредъка по тези документи.
   Предоставяме на Вашето внимание предварителна програма и линк за регистрация на участниците.

    Проект на програма - Боровец - Майсторски клас

   Форма за регистрация

   За контакти:
   Ваня Кирилова
   държавен експерт
   Дирекция "Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация"
   Държавна агенция за закрила на детето
   1051 гр. София, ул."Триадица" №2
   vanya.kirilova@sacp.government.bg
   тел.: 02 / 933 90 58
Още новини
 
Конкурсна процедура от ЦОИДУЕМ
04.07.2024 г., 15:00
 
Кандидатстване и подбор на участници по Модул 2 на Национална програма "Квалификация на педагогическите специалисти" 2024 г.
12.06.2024 г., 15:00
 
На 30 май 2024 г. за трета поредна година РУО – Ловеч, съвместно с Община Ловеч, организира "Панорама на средното образование"
31.05.2024 г., 10:00
Този сайт използва бисквитки. Запознайте се с нашата политика за защита на личните данни.
РУО-Ловеч, 2017-2024