🔍
Търсене в сайта...
🔍
Търсене в менюто...
Новини
Коронавирус
РУО-Ловеч
 
 
Административни актове на Началника на РУО
 


ктлн
Бюджет
 
Запитване към РУО
 
Конкурси
 


ктлн
Планове и отчети за дейността
 
Профил на купувача
 
Стратегии и публични документи
 


ктлн
Структура и контакти
 
Харта на клиента
Образователни институции
 
 
Безопасност на движението по пътищата
 


ктлн
Добри практики
 
Междуинституционален план
 
Образци на документи
 
Панорама 2024
 
Регистър на образователните институции
 
Сигнал за фиктивно записани ученици
 
Услуги, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование
 
Ученически отдих и туризъм
Изпити и прием на ученици
 
 


ктлн
Държавни зрелостни изпити
 
Олимпиади и състезания
 


ктлн
НВО в IV клас
 


ктлн
НВО в VII клас
 


ктлн
НВО в X клас
 
Прием след IV клас
 


ктлн
Прием след VII клас
 
Прием след X клас
Свободни работни места
 
 


ктлн
От МОН
 
От образователни институции
Учебни предмети
 
 
Български език и литература
 
Чужди езици
 
Математика, информатика и информационни технологии
 
Обществени науки и гражданско образование
 
Природни науки и екология
 
Бит и технологии
 
Изкуства
 
Физическо възпитание и спорт
 
Предучилищно възпитание
 
Начално образование
 
Професионално образование
 
Приобщаващо образование
Програми и проекти
 
 
"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"
 
"Заедно постигаме повече"
 
"Иновации в действие"
 
"Кариерно ориентиране"
 
"Квалификация"
 
"Мотивирани учители"
 
"Нов шанс за успех"
 
"Нова възможност"
 
"Ограмотяване на възрастни"
 
"Подкрепа за дуалната система на обучение"
 
"Твоят час"
 
"Ученически практики"
 
"Целодневна организация"
 
Още информация от МОН
Антикорупция
 
 
Антикорупция
 
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ
 
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - Част ІІ: ИНТЕРЕСИ
 
Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПК
 
Декларации по ЗПУКИ
Административни услуги
 
 
Административни услуги
 
Анкетна карта
 
Внасяне на държавната такса на ПОС терминално устройство с банкова карта
 
Вътрешни правила
 
Годишни доклади за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в РУО - Ловеч
 
Информация за реда за подаване на предложения, синали и жалби
 
Легализация
 
Най-често задавани въпроси
 
Признаване на квалификационни кредити
 
Ценоразпис за куриерска услуга
 
Ценоразпис за пощенска пратка
Достъп до информация
 
 
Вътрешни правила
 
Заявление, искане, устно заявление
 
Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ
 
Право на достъп до обществена информация
 
Списък по чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ
 
Списъци за публикуване
 
Център, отговарящ за приемане на заявления
Външни връзки
 
 
Административен регистър
 
Нормативни актове
 
Проекти на документи
 
Рейтингова система на Висшите училища в България
 
Учебници
Полезни връзки
 
 
Министерство на образованието и науката
 
Национален инспекторат по образованието
 
Вестник "Азбуки"
 
Община Априлци
 
Община Летница
 
Община Ловеч
 
Община Луковит
 
Община Тетвен
 
Община Троян
 
Община Угърчин
 
Община Ябланица
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Национален инспекторат по образованието

Портал за отворени данни

Не си сам - 116 111

НПВУ - подаване на анонимни сигнали

НПВУ - подаване на неанонимни сигнали

Антикорупция
Изпращайте Вашите сигнали на:
anticorruption@ruo-lovech.bg

Официална Facebook страница

Работно време на администрацията:
09:00-13:00
13:30-17:30
Работно време на центъра за административно обслужване:

Информация за приемане на заявления на ученици за прием в VIII клас

29.03.2020 г., 20:00

   Информация за приемане на заявления на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици настанени в приемни семейства за прием в VIII клас

   УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,
   Условията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и на учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), са регламентирани от чл. 95 до чл. 100 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
   Със заповед на началника на Регионално управление на образованието - Ловеч е определена комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства. Определената комисия насочва учениците съобразно тежестта на заболяването и произтичащите от него ограничения, оценките от първия учебен срок по балообразуващите учебни предмети за съответния профил или специалност от професия и заявените желания.
   Предвид издадените заповеди на министъра на здравеопазването, обявеното извънредно положение в РБългария, усложнената епидемологична ситуация и указанията на Министерство на образованието и науката комисията ще приема документи от 03 май 2020 г. до 21 май 2020 г. вкл. Комисията ще работи при следната организация:
   Учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания се насочват по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни за здравословното им състояние. Насочването на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания се извършва по списъци, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката.
   Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или в средни училища.
   Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности, профили и професии.
   1. Учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания подават следните документи:
   - Заявление (по образец) с подредени желания;
   Профилите и специалностите от професии от държавния план-прием за училищата от област Ловеч за учебната 2020/2021 г. можете да намерите в раздел "Прием след завършен VII клас".
   - Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия - за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания.
   Заявление (по образец) с подредени желания се изпраща по електронен път, на електронна поща: ruo_lovech@abv.bg. Останалите документи се изпращат с препоръчано писмо или по куриер до 21.02.2020 г., на адрес: гр. Ловеч, РУО - Ловеч, ул. "Търговска" №43, етаж 10, стая 1002.
   При обективна невъзможност документите да бъдат изпратени чрез някои от описаните начини и след отмяна на извънредното положение в Република България документи могат да се подадат в РУО - Ловеч, всеки работен ден, от 09:00 часа - 13:00 часа и 13:30 часа - 17:30 часа - до 21.05.2020 г. При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност, придружени от родител/настойник.

   2. Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства се насочват по документи по специалности от професии.
   Подават се следните документи:
   - Заявление (по образец) с подредени желания;
   Специалностите от професии от държавния план-прием за училищата от област Ловеч за учебната 2020/2021 г. можете да намерите в раздел "Прием след завършен VII клас".
   - Служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип - за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства;
   - Нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето.
   Заявление (по образец) с подредени желания се изпраща по електронен път, на електронна поща: ruo_lovech@abv.bg. Останалите документи се изпращат с препоръчано писмо или по куриер на адрес: гр. Ловеч, РУО - Ловеч, ул. "Търговска" №43, етаж 10, стая 1002.
   При обективна невъзможност документите да бъдат изпратени чрез някои от описаните начини и след отмяна на извънредното положение в Република България документи могат да се подадат в РУО - Ловеч, всеки работен ден, от 09:00 часа - 13:00 часа и 13:30 часа - 17:30 часа - до 21.05.2020 г. При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност, придружени от настойник/длъжностно лице от ЦНСТ.

   Допълнителна информация:
   1. Броят на насочените учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и на учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, на места, определени с държавния план-прием, не може да надвишава 4 ученици в паралелка, от които учениците със специални образователни потребности не може да са повече от 3;
   2. Информация за срочните оценки на учениците от първия учебен срок се осигурява служебно от директора на съответното училище по искане на комисията;
   3. Комисята уведомява насочените ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от домовете за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, че в срок на 03.07.2020 г. до 17:00 часа следва да се запишат в училището, в което са насочени;
   4. Телефони за контакти с комисията в РУО - Ловеч: Даниела Йотова - ст. експерт по ПОО, председател на комисията: тел. 0883 455 808.

Заявление-образец за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование
Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или соу
Още новини
 
Форум, посветен на живота и делото на Апостола на свободата Васил Левски
25.04.2024 г., 16:00
 
Достойно представяне на учениците от ПГСС "Сергей Румянцев" - гр. Луковит на Националното състезание "Млад фермер" 2024 г.
02.04.2024 г., 16:00
 
Национална професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Сава Младенов" – Тетевен проведе за девети път международното състезание "Млад дървосекач"
26.03.2024 г., 09:00
Този сайт използва бисквитки. Запознайте се с нашата политика за защита на личните данни.
РУО-Ловеч, 2017-2024