Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Административни услуги: Най-често задавани въпроси

В раздел "Административни услуги: Най-често задавани въпроси" ще можете да се запознаете с въпросите и отговорите на най-често задаваните въпроси към центъра за административно обслужване.


НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ


Какъв е срокът за издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2), удостоверение за осигурителен (трудов) стаж (УП 3)?
Удостоверение за осигурителен доход (УП-2), удостоверение за осигурителен (трудов) стаж (УП 3) се издава в 14-дневен срок от подаване на заявлението.

Заплаща ли се услугата за издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2), удостоверение за осигурителен (трудов) стаж (УП 3)?
Не, тези услуги са безплатни.

Какви са начините за подаване на документите за издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2), удостоверение за осигурителен (трудов) стаж (УП 3)?
Услугата се заявява устно (протокол) или писмено в Центъра за административно обслужване на РУО - Ловеч. Писменото заявление се подава по един от следните начини: лично - с документ за самоличност; лицензиран пощенски оператор (поща) - заявлението следва да е в оригинал с нотариална заверка на подписа; от други лица - с приложено изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Документи за кои класове от училища в чужди държави се признават от Регионалното управление на образованието?
Комисията към РУО разглежда документи за признаване на завършен период или клас за класовете от VII от XII клас включително, на завършен първи гимназиален етап от средната степен на образование, както и за признаването на основно образование, на средно образование и/или на професионална квалификация.
Документите за завършен период или клас за класовете от I до VI клас включително се признават от директора на училището, в което лицето желае да продължи обучението си.


Каква такса се заплаща за признаване на документи за завършен клас, етап или степен на образование в училища в чужди държави и какъв е срокът за издаване на удостоверение/уверение?
За услугата се заплаща такса съгласно Тарифа за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование.
За признаване на документ за завършен етап на училищно обучение, издаден от училища на чужди държави, се събира такса 25 лева.
За признаване на документ за завършена степен на образование и професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение се събира такса 35 лева.
Такси не се събират, когато лицата, които искат признаване, са в задължителна училищна възраст.
Удостоверение/уверение се издава в срок до един месец, считан от датата на представяне на документите.